O nás

Spoločnosť „Corvus Slovakia, s.r.o.“ je súkromná spoločnosť zaregistrovaná v Bratislave, Slovenská republika v roku 1998 .

V čase svojho vzniku sa spoločnosť „Corvus Slovakia, s.r.o.“ zameriavala na prenájom nebytových priestorov. Časť spoločnosti naďalej pokračuje v tejto činnosti a aktuálne úspešne rozvíja projekt výstavby nízkonákladových obytných domov.

Neskôr, po udelení osobitného povolenia od Ministerstva hospodárstva SR, na základe ktorého disponuje spoločnosť Corvus Slovakia s.r.o oprávnením obchodovania s výrobkami obranného priemyslu – vojenským materiálom a po získaní zodpovedných špecialistov do svojich radov -svojho teamu sa začala druhá časť spoločnosti zameriavať na nákup vojenského materiálu z prebytkov Ministerstva obrany a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s využitím pre vlastnú obchodnú činnosť. Následne po oprave, úprave, prípadne modernizácii techniky, zbraní a ich príslušenstva bol tento vojenský materiál odpredávaný iným slovenským spoločnostiam, ktoré majú príslušné povolenia na takýto druh podnikateľskej činnosti alebo zahraničným obchodným spoločnostiam, či priamo ministerstvám obrany najmä v regióne stredoafrických krajín.

Postupom času a rozširovaním kapacít spoločnosť získala ďalšie osobitné povolenie na skladovanie zbraní a streliva a vybudovala na tento účel vlastné sklady, ktoré je dnes schopná dočasne prenajímať.

Spoločnosť „Corvus Slovakia, s.r.o.“ sa venuje spolupráci so zberateľmi vojenskej techniky a vojenského materiálu čo prináša neustále mnoho nových podnetov do podnikateľských aktivít spoločnosti ako aj teambuildingu a mimopracovných outdoorových aktivít.

Súčasnosť priniesla zmenu situácie v možnostiach včasného nákupu a dostupnosti vojenského materiálu . Po zvládnutí opráv a požiadavok rozsiahlej repasácie, ktoré vykonávajú dielenský špecialisti a odborníci sa začala spoločnosť rozširovaním svojich kapacít orientovať na výrobu jednotlivých náhradných dielov pre ručné zbrane a modernizácie existujúcich zbraní . Napokon pevne zakotvila na ceste reálnych možností výroby nielen niektorých náhradných dielov ručných zbraní, ale aj samotných ručných zbraní, ktoré zodpovedajú súčasným moderným trendom a požiadavkám jednotlivých zákazníkov a užívateľov. Nevyhnutnosťou boli vyvolané investície do strojového vybavenia tak, aby spoločnosť mohla ponúknuť zákazníkom nielen kvalitné náhradné diely zbraní ale aj jednu z najdôležitejších častí – hlaveň s dlhou životnosťou.

V súčasnej dobe je spoločnosť schopná vyrábať a dodávať hlavne pre pištole, vzduchovky, samopaly , guľomety ale aj hlavne väčších kalibrov až do kalibru 30 mm. Výroba súčiastok a podstatných častí zbraní je samozrejmosťou ako aj výroba pažieb, či už podľa predlohy alebo individuálnej žiadosti zákazníka. V tomto procese je zabezpečená výroba kompletov súprav záložných a náhradných dielov, čistenia pre všetky druhy ručných zbraní a guľometov.

Naďalej rozširujeme možnosti spoločnosti „Corvus Slovakia, s.r.o.“ o výrobu plničiek nábojových pásov ako pre guľomety kalibru 7,62 mm 12,7 mm ale aj 14,5 mm či 23 mm.

Ďalšou oblasťou, ktorú ponúkame našim zákazníkom je vybudovanie mobilných opravárenských kapacít komponovaných podľa používaných zbraní v zemi zákazníka. Samozrejmosťou je aj ponuka zaškolenia a certifikovania špecialistov na jednotlivých pracoviskách u zákazníka tak, aby bol schopný samostatne riešiť problematiku opráv jednotlivých zbraní – predovšetkým ručných, v rámci svojich možností.

Spoločnosť Corvus Slovakia s.r.o. sa počas doby svojej existencie etablovala na trhu a našla si svoje pevné miesto medzi subjektami v obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu.

V súčasnosti dokáže spoločnosť pružne , flexibilne a spoľahlivo reagovať na všeobecné ale aj individuálne potreby a špecifika požiadavok potenciálnych partnerov, zákazníkov a užívateľov výrobkov obranného priemyslu a to aj v závislosti na geografickej polohe.

Kvalita dodávaných služieb a výrobkov ako aj seriózne dodržiavanie podpísaných partnerských zmlúv a dohôd v súlade s uplatnením zákonných slovenských aj medzinárodných noriem a vyhlášok platiacich pri obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu patrí medzi hlavnú prioritu spoločnosti. O tomto svedčia získane certifikáty AQUAP 2120:2009 ako aj ISO 9001: 2008.

Spoločnosť dlhodobo a úzko spolupracuje so svojou partnerskou organizáciou Kolarms. Spoločne rozvíjajú činnosť v oblasti vývoja , výroby a opráv zbraní.

Udržuje partnerské vzťahy s výrobnými a opravárenskými kapacitami v Slovenskej a Českej republike aby mohla efektívne a pohotovo subdodávateľsky reagovať na potreby svojho zákazníka. Jedná sa o subdodávateľské činnosti, ktoré spoločnosť sama nerealizuje či už z dôvodu kapacitného alebo z dôvodu potreby a nároku na jednotlivé špecializované a odborné postupy a pracoviská , ktoré na Slovensku kvalitne zabezpečujú práve tieto spoločnosti. (napr.MSM Martin)

Súdobou potrebou a modernými nárokmi na ľahké obrnené vozidlo s možnosťou jeho využívania v mestských aglomeráciách ako aj v ťažkom teréne, kde je požiadavka kladená na efektívnu ochranu osádky v súbehu s požiadavkou na rýchly presun vozidla spoločnosť Corvus Slovakia s.r.o. nadviazala spoluprácu so spoločnosťou „Arzamas Machinery Plant“ a dnes vystupuje ako predajca Špeciálneho obrneného vozidla „Tiger 233136“.